یکی از حوزه های مهمی که در صنعت دخانیات بسیار مهم و حائز اهمیت فراوان است مقوله توزیع و پخش این محصول است.علیرغم این اهمیت در طی سالیان گذشته این صنف از داشتن یک مشکل که حامی منافع صنفی اعضا باشد محروم بوده اند. برهمین اساس و با مساعدت های مرکز نظارت و برنامه ریزی بر دخانیات کشور اولین انجمن تخصصی صنفی فعالان این بخش به عنوان انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی در اسفند ماه 97 در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و فعالیت قانونی خود را به منظور پیگیری مطالبات و منافع صنفی اعضا آغاز نموده است.